NEWS

Nov 17, 2022

Genomic Data Infrastructure - nytt EU-prosjekt skal utløse potensialet som ligger i humane genomdata for persontilpasset medisin, forskning og innovasjon


Portal

I dag lanseres Genomic Data Infrastructure (GDI), som er et stort nytt europeisk prosjekt for bedret tilgjengelighet til humane genomiske og kliniske data på tvers av europeiske landegrenser på en sikker måte. 

GDI støtter opp om den europeiske deklarasjonen med sikte på samarbeid om utveksling av genomdata, 1+ Million Genomes (1+MG). Norge signerte denne i 2019, og deklarasjonen er også et viktig element for å kunne realisere det felles, europeiske helsedataområdet (European Health Data Space, EHDS) som nå er under utredning.

GDI koordineres av ELIXIR, som er den europeiske forskningsinfrastrukturen for biologiske data. Prosjektet på tilsammen 40 millioner Euro finansieres delvis av EU og delvis av de 20 deltagerlandene. Det norske bidraget til GDI ledes av Professor Eivind Hovig ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus, leder av Oslonoden av ELIXIR Norge, i samarbeid med Helsedirektoratet. Hovig sier:
-       “Utviklingen av nye behandlingsmåter, som drives fram av kunnskap om stadig nye medisiner og molekylære mekanismer, gjør at hver pasient bør behandles mer individuelt. Denne utviklingen øker samtidig behovet for å samarbeide på tvers av landegrensene for å kunne utnytte potensialet for videre innsikter og bedre behandlingsalternativer, som blant annet ligger i bruk av kunstig intelligens i kombinasjon med store datasett.”

Gjennom GDI vil man nå i Europa få tilgang til et datanettverk med mer enn en million humane genomsekvenser til bruk i forskning, og etterhvert i persontilpasset medisin, uten at det går på bekostning av personvernet. Dette åpner nye muligheter for forståelse og behandling av sjeldne, såvel som vanlige, sykdommer, og vil ha stor betydning for folkehelse, forskning og innovasjon i Europa.
 
 
Kontakt:
Eivind Hovig, leder ELIXIR Oslo, Universitetet i Oslo, epost: ehovig@ifi.uio.no, telefon 93069881
Grethe Synnøve Foss, seniorrådgiver Helsedirektoratet, epost: Grethe.Synnove.Foss@helsedir.no
Kjell Petersen, teknisk koordinator ELIXIR Norge, Universitetet i Bergen, epost: kjell.petersen@uib.no
Christine Stansberg, nodekoordinator ELIXIR Norge, Universitetet i Bergen, epost: christine.stansberg@uib.no
 
Mer utfyllende pressemelding finnes på engelsk HER.